پوریا محمدرضایی

طراح محصول در اسنپ فود
یک طراحی خوب آینده یک کسب و کار را میسازد و یک طراح خوب خالق آن آینده خواهد بود
مهارت‌ها
Skills
/ 11
01
سوابق کاری
Resume
/ 11
02
از فروردین 1398
تا مشغول به کار
۱ سال و ۴ ماه
طراح محصول
اسنپ فود
  • تمام وقت
  • تهران
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
از فروردین 1398
تا مشغول به کار
۱ سال و ۴ ماه
طراح محصول
اسنپ فود
  • تمام وقت
  • تهران
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
از فروردین 1398
تا مشغول به کار
۱ سال و ۴ ماه
طراح محصول
اسنپ فود
  • تمام وقت
  • تهران
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
نمایش همه سوابق کاری
نمونه کارها
Portfolio
/ 11
03
Mobile Application
پروژه پخش کننده موزیک
اپلیکیشن نزدیک ترین ها یک اپلیکیشن موبایل برای یافتن نزدیک ترین مکان از نظر موقعیت به شماست
اطلاعات بیشتر
Website
پروژه پنل مدیریت
اپلیکیشن نزدیک ترین ها یک اپلیکیشن موبایل برای یافتن نزدیک ترین مکان از نظر موقعیت به شماست
اطلاعات بیشتر
Mobile Application
پروژه اپلیکیشن نزدیک ترین ها
اپلیکیشن نزدیک ترین ها یک اپلیکیشن موبایل برای یافتن نزدیک ترین مکان از نظر موقعیت به شماست
اطلاعات بیشتر
Mobile Application
پروژه پخش کننده موزیک
اپلیکیشن نزدیک ترین ها یک اپلیکیشن موبایل برای یافتن نزدیک ترین مکان از نظر موقعیت به شماست
اطلاعات بیشتر
Website
پروژه پنل مدیریت
اپلیکیشن نزدیک ترین ها یک اپلیکیشن موبایل برای یافتن نزدیک ترین مکان از نظر موقعیت به شماست
اطلاعات بیشتر
Mobile Application
پروژه اپلیکیشن نزدیک ترین ها
اپلیکیشن نزدیک ترین ها یک اپلیکیشن موبایل برای یافتن نزدیک ترین مکان از نظر موقعیت به شماست
اطلاعات بیشتر
اطلاعات تحصیلی
Education
/ 11
04
کارشناس ارشد نرم افزار
دانشگاه شهید بهشتی
فروردین ۱۳۹۵ - خرداد ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
کارشناسی نرم افزار
دانشگاه تهران
شهریور ۱۳۹۲ - اسفند ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
مدارک و گواهینامه ها
Certificates
/ 11
05
IDF - Mobile User Experience
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
IDF - User Experience Psychology
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
افتخارات کسب شده
Achievements
/ 11
06
Top Student of Interaction Design Foundation
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
Dribbble 2020 Top Designer
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
مقالات و کتب منتشر شده
Published Articles
/ 11
07
آشنایی با محصولات دیجیتال
انتشارات آریانا قلم
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
لینک مقاله در سایت ناشر
روش های کاربر پژوهی
انتشارات سیته
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
لینک مقاله در سایت ناشر
سمینار و همیاش ها
Conferences
/ 11
08
Product Conf
برگزار کننده
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
UI UX Shanghai
شرکت کننده
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
دوره های آموزشی گذرانده
Trained Courses
/ 11
09
دوره طراحی محصول
کارخانه محصول
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
دوره طراحی تجربه کاربری
رهنما کالج
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
سوابق تدریس
Teaching Exp
/ 11
10
دوره طراحی محصول
تدریس خصوصی
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
دوره متخصص طراحی رابط کاربری
تدریس عمومی
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
فعالبت های داوطلبانه
Additional Activiries
/ 11
11
طراحی وبسایت برای حمایت از حیوانات
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ
مدیریت اپلیکیشن منابع طبیعی
فروردین ۱۳۹۷
نانچنآرطس و نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زا هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرول و لاح ،هتشذگ دصرد هس و تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم یاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک .دبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ